Правни въпроси

ОФИЦИАЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уебсайтът www.fervex.upsa.com е наречен в настоящето „уебсайт.“ 

Съдържание

1. Законно уведомяване

Потребителска информация.

  • Издател:

Този уебсайт е изключителна собственост на дружеството UPSA SAS, което е негов издател. UPSA SAS е опростено акционерно дружество, регистрирано в търговския съд на Нантер с номер по RCS (Registre du commerce et des sociétés [Френски търговски и корпоративен регистър]) 803 247 956 и чието седалище на управление се намира на адрес: 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Франция, телефон: 01 58 83 87 00.

Директорът за издаването на този уебсайт е Fabrice DAL-MAS, Главен изпълнителен директор на UPSA SAS.

  • Услуга за уеб хостинг:

Хостингът на този уебсайт се осигурява от KREALID.

 

 

Цел на уебсайта и съдържание.

Този уебсайт има за цел да осигури на широката общественост обща информация, информация за нашите продукти и институционална информация за дружеството UPSA SAS.

Използването на този уебсайт подлежи на законното уведомление, политиката за поверителност, уведомлението за наблюдение и действащите закони и нормативни изисквания.

 

 

Приемане на Общите условия и изисквания.

Вашият достъп до и използването на този уебсайт, неговите поддомейни и/или директории, неговите приложения и функции, и цялата свързана информация или комуникации, включително имейли (този „уебсайт“), се регулират от това законно уведомление, уведомлението за наблюдение и всички приложими закони и нормативни изисквания. Всички потребители трябва да прочетат внимателно това законно уведомление, политиката за поверителност и уведомлението за наблюдение. Ако не сте съгласни с тези условия и изисквания, моля, не осъществявайте достъп до този уебсайт. Чрез осъществяване на достъп до и разглеждане на този уебсайт, Вие декларирате, че напълно разбирате, приемате и сте съгласни с тези условия и с всяко друго уведомление или други указания, които могат да бъдат осигурени на Вас от UPSA SAS, без резерва, ограничение и рестрикция. Освен това потвърждавате, че когато осъществявате достъп до и използвате този уебсайт, всяко друго споразумение между Вас и UPSA SAS е невалидно и няма законен ефект.

 

Обхват.

Този уебсайт е предназначен да бъде използван от широката общественост. Вие приемате да не използвате този уебсайт с цел предлагане на Вашите собствени услуги и/или продукти, или тези на трети страни, извършване на рекламни дейности или търговски операции, свързани пряко или непряко с такива услуги или продукти или за каквато и да е друга цел, която е незаконна, неморална или в противоречие с обществения ред и морал, или противоречи по друг начин на тези условия, уведомлението за наблюдение и политиката за поверителност. Мненията и препоръките, изразени от потребителите на този уебсайт, са отговорност единствено на техните автори и в никакъв случай не предполагат, че UPSA SAS одобрява или препоръчва специфичен продукт или услуга, за които може да се отнасят. Насърчаваме Ви да разглеждате свободно този уебсайт. Можете да изтеглите материала, показан на този уебсайт, единствено за лични, нетърговски и частни цели за копиране или за всяка цел, планирана за такъв материал, при условие че запазите всички авторски права и други уведомления за собственост, съдържащи се в материала или показани на този уебсайт и че спазвате правата върху интелектуалната собственост, принадлежащи на тези автори. Във всички случаи, съдържанието не трябва да бъде променено или изопачено по никакъв начин. Освен това нямате разрешение да копирате, разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, преиздавате, създавате връзка или по друг начин да използвате съдържанието на този уебсайт, изцяло или отчасти, за каквито и да е или всякакви търговски и/или обществени цели, включително, но без да се ограничават до текстове, фотографии, графики, таблици, изображения, икони, технология, софтуер, аудио и аудиовизуално съдържание, графичен дизайн, изходен код и код на съответния език, имейл адреси и връзки (към този уебсайт или неговите поддомейни и/или директории) без предварителното писмено разрешение на UPSA SAS и само в рамките на такова разрешение.

 

Териториален статус.

UPSA SAS полага всички разумни усилия за осигуряване, че достъпът до този уебсайт и неговото съдържание съответства на всички приложими закони, кодекси и нормативни изисквания, но не претендира, че информацията на този уебсайт е подходяща или налична в регионите, намиращи се извън Франция/DOM-TOM (Départements et Territoires d’Outre-Mer [Френски отвъдморски департаменти и територии]) или за лица, които не са част от предназначените получатели, както е описано на началната страница на този уебсайт. Забранено е използването на този уебсайт от лица, които не са част от предназначените получатели, и/или достъпът до този уебсайт в държави, където съдържанието на уебсайта е вероятно да бъде незаконно или неуместно. Лицата, които изберат да осъществят достъп до този уебсайт в други държави, правят това по своя собствена инициатива и поемат своята отговорност в съответствие с приложимите местни закони.

 

Не представлява медицински съвет.

Този уебсайт не осигурява медицински съвет. UPSA SAS и този уебсайт нямат за цел да осигурят професионални и медицински услуги или съвети, или каквито и да е услуги или съвети, и информацията, осигурена на този уебсайт – независимо дали свързана или не с определена патология – е от общ характер и по никакъв начин не е предназначена да замени медицински съвет, даден от медицински професионалист и/или да установи диагноза.

 

За специфична информация за конкретна патология и/или свързания с нея скрининг, диагноза, прогноза, администриране и, ако е уместно, лечение, приспособено за всеки конкретен случай, моля, консултирайте се незабавно с медицински професионалист.

Ако Вие сте медицински професионалист, моля, не се основавайте само на данните, представени на този уебсайт, за да получите специфична информация за конкретна патология и/или нейното установяване, диагноза, прогноза, администриране и евентуално правилното лечение на всеки специфичен случай.

 

Експертно уведомление или мнение.

Този уебсайт може евентуално да предлага уведомления или мнения, които са формулирани от експерти и е вероятно да представляват интерес за потребителите. Тази информация трябва да се счита само като изразяване на мненията на експертите, от които произтича. В никакъв случай UPSA SAS не потвърждава, подкрепя или гарантира точността на такива мнения. Горепосочените експерти не са служители на UPSA SAS. UPSA SAS не може да бъде подведено под отговорност на каквото и да е основание, ако бъде установено, че такава информация е неточна или непълна, или нарушава по какъвто и да е начин правата на потребителите или трети страни.

 

Актуализации на съдържанието на уебсайта.

Съдържанията, публикувани на този уебсайт, са оригинални съдържания, създадени изключително от UPSA SAS и/или от името на UPSA SAS. Тази информация се дава в съответствие с промените, направени след последната й актуализация, с информационни цели и подлежи на промяна. UPSA SAS си запазва правото да промени тази информация по всяко време без предизвестие.

 

В допълнение и въпреки редовната актуализация на данните, потребителите трябва да се консултират често с медицински професионалисти за официалната информация за предписание на всеки продукт, представен на този уебсайт, ако желаят да получат пълна и актуална информация.

 

Интелектуална собственост.

Този уебсайт е изключителна собственост на дружеството UPSA SAS, което има изключително разрешение да я използва с търговска цел. Неговата структура, неговият фирмен стил, неговото съдържание (текстове, публикации, търговски марки, логота, фотографии), както и всички свързани права представляват произведение, защитено чрез правата върху интелектуалната собственост, притежавани от UPSA SAS или от трети страни, които са оторизирали UPSA SAS, както и защитата, предоставена за базите от данни според [Френския] кодекс за интелектуалната собственост.

 

UPSA SAS предоставя на всички потребители лично, неексклузивно право да използват уебсайта. Това право на използване не включва трансфер на права върху интелектуална собственост от какъвто и да е характер.

 

Всяко възпроизвеждане, представяне, публикуване, разпространяване, предаване или по-общо всяко използване на уебсайта или информацията, която съдържа, направено без предварителното разрешение на UPSA SAS, е строго забранено и може да подлежи на съдебно производство. UPSA SAS не гарантира и не заявява, че Вашето използване на материала, представен на този уебсайт, няма да наруши правата на трети страни, които не са притежавани от или свързани с UPSA SAS и изключва всяка гаранция за евикция.

 

Търговски марки.

Търговските марки, търговските имена, логота и фирмени знаци (наречени в настоящото „търговски марки“), представени на този уебсайт, са регистрирани търговски марки на UPSA SAS. Нищо на този уебсайт не трябва да се счита за предоставяне на лиценз или право на използване на определена търговска марка, представена на този уебсайт, без предварителното писмено разрешение на UPSA SAS или трета страна, притежаваща търговските марки, представени на този уебсайт. За Вас е строго забранено да използвате търговските марки, представени на този уебсайт, или друго съдържание на този уебсайт, освен както е посочено в тези условия и изисквания. Освен това Ви уведомяваме, че UPSA SAS ще използва тези права върху индустриална и/или интелектуална собственост, включително правото й да предприеме правно действие.

Всички други търговски марки, които не принадлежат на UPSA SAS и са представени в определено съдържание на този уебсайт, са собственост на съответните им собственици, които са оторизирали UPSA SAS да възпроизвежда техните търговски марки.

 

Ограничение на отговорността и изключване от гаранция.

UPSA SAS не гарантира точността и актуализирането на данните, публикувани на този уебсайт. UPSA SAS следователно не поема отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт. UPSA SAS не носи отговорност и не може да подлежи на санкциониране за каквото и да е използване на този уебсайт, което е в противоречие с тези Условия и изисквания, политиката за поверителност и всички приложими закони, кодекси и нормативни изисквания. Потребителите носят изключителна отговорност за използването от тяхна страна на този уебсайт. По подобен начин, UPSA SAS отхвърля всяка отговорност за щети в резултат на измамническо нарушение от трета страна, водещо до модификация на съдържанието или информацията, представена на този уебсайт.

 

UPSA SAS не може да бъде подведено под отговорност за каквато и да е пряка или непряка щета, която може да е в резултат на достъп до този уебсайт или неговото използване, или на неговите функции или информацията, съдържаща се в това отношение.

 

Въпреки че UPSA SAS полага всички разумни усилия да представя точна и актуална информация на този уебсайт, цялата информация, съдържаща се на този уебсайт или достъпна чрез хипертекст с връзки, се дава само за информация. UPSA SAS не гарантира нейната точност, пълнота или навременност. UPSA SAS не може да бъде подведено под отговорност на каквото и да е основание, ако бъде установено, че такава информация е неточна или непълна, или нарушава по какъвто и да е начин правата на потребителите или трети страни. UPSA SAS отхвърля всяка отговорност относно уместността на решенията, взети от потребителите изключително за автентичността на информацията, публикувана на този уебсайт.

 

Въпреки че UPSA SAS полага всички разумни усилия да изпълнява и да поддържа високи технически стандарти и ефикасни мерки, Вашето използване и разглеждане на този уебсайт е на Ваш собствен риск. Нито UPSA SAS, нито друга страна, участваща в създаването, изграждането или осигуряването на този уебсайт, не може да бъде подведена под отговорност в случай на преки, инцидентни, непреки или наказателни щети в резултат на Вашия достъп до или използването на този уебсайт. UPSA SAS отхвърля всяка отговорност и не може да бъде подведено под отговорност в случай на щети от какъвто и да е характер, независимо дали чрез инфектиране от вируси на Вашето компютърно оборудване или всяка друга собственост, която Ви принадлежи, поради Вашия достъп до, използване или разглеждане на този уебсайт, или изтеглянето от Ваша страна на материал, данни, текст или изображения от този уебсайт, или в случай на технически проблеми, засягащи наличността и правилното функциониране на този уебсайт, независимо дали частично или изцяло.

 

В допълнение, потребителят е отговорен да вземе необходимите предпазни мерки за избягване на всяко инфектиране на уебсайта, както и на своето компютърно оборудване, по-конкретно от злонамерен софтуер, като „вирус“ или „троянски кон.“

Освен това, UPSA SAS може по всяко време да промени или да прекрати временно или за постоянно целия или част от достъпа до този уебсайт за изпълнение на операции по поддръжка и/или извършване на подобрения и/или модификации. UPSA SAS не носи отговорност за всяко изменение, прекратяване или прекъсване на този инструмент.

 

Изпращане или обмен на информация.

Вие нямате разрешение да публикувате или по какъвто и да е начин да предавате или обменяте коментари, мнения, информация или материали, които са неетични, в противоречие на моралността или обществения ред, незаконни, фалшиви, нечестни, тенденциозни, преувеличени, неподходящи, неточни, заплашителни или клеветнически, неприлични, оскърбителни, обидни, пренебрежителни, неблагоприлични, възмутителни, порнографски, вулгарни, които могат по какъвто и да е начин да бъдат пренебрежителни или които могат да представляват или да насърчават поведение, които би било считано за криминално нарушение, би довело до гражданска отговорност, би нарушило по какъвто и да е начин определен закон или кодекс, или нормативно изискване, приложимо във фармацевтичната индустрия, или което може да не е уместно за предназначените получатели. Освен това Ви е забранено да публикувате или по какъвто и да е начин да предавате или обменяте коментари, мнения, информация или материали, които (a) нарушават правата на другите или нарушават правата за поверителност и публичност на други лица (б) са защитени с авторско право, търговска марка или други права върху собственост, освен с изричното писмено разрешение на собственика на такива права, (в) съдържат вирус, бъг или друг вреден елемент или (г) представляват незаконно споразумение срещу друго лице чрез възпрепятстване на свободата на търговията или конкуренцията. Вие носите самостоятелна отговорност за всички щети в резултат на нарушение на авторско право, търговска марка или други права върху собственост, или всяка друга щета в резултат на Вашето използване на този уебсайт. Независимо от горепосоченото, UPSA SAS си запазва правото да оттегли достъпа за потребителите до всяка услуга, ако научи за каквато и да е незаконна употреба (напр. предоставяне на съдържание, което е незаконно, неморално, в противоречие с обществения ред, в противоречие с настоящите Условия и изисквания, всяко използване, което е или може да бъде вредно за имиджа на компанията или нейната група и др.) и също си запазва правото да отстрани такова незаконно съдържание.

 

Изпращане на потребителски лични данни.

Всички „лични данни, позволяващи идентифицирането на едно лице или всички лични данни“, съдържащи се в електронни комуникации до този уебсайт, се регулират от политиката за поверителност на този уебсайт. Всички данни и информация, които изпращате, трябва да отговарят на фактите (включително, но без да се ограничават до цялата информация, използвана за попълване на определен формуляр в този уебсайт). Вие трябва да осигурите поддържането на постоянна актуалност на цялата информация, която изпращате в този уебсайт. Във всички случаи, Вие носите самостоятелна отговорност за всички фалшиви или неточни данни или информация, които изпращате и за всяка вреда, загуба или щета, причинени на UPSA SAS или на трети страни поради информация, данни, коментари, мнения или материали, които сте изпратили.

 

Връзки към други уебсайтове.

UPSA SAS може да вмъкне в уебсайта множество връзки към външни уебсайтове за улесняване на достъпа до други уебсайтове, които могат да осигурят допълнителна информация. Въпреки това, UPSA SAS няма контрол върху съдържанието или управлението на външни уебсайтове, достъпни от връзки с хостинг на този уебсайт и не може да бъде подведено под отговорност за горепосоченото съдържание или управление. UPSA SAS си запазва правото да отстрани всеки хипертекст с връзка, който нарушава нейния имидж или предава ценности в противоречие с нейната етика. Осъществяването на достъп до всяка страница извън уебсайта или до друг уебсайт от връзки с хостинг на този уебсайт е на Ваш собствен риск. Моля, уверете се, че съдържанието на тези външни страници и уебсайтове е подходящо за Вас в съответствие с определението за предназначени получатели на външни уебсайтове и приложимите закони и нормативни изисквания. Чрез осъществяването на достъп до друг външен уебсайт чрез хипервръзка, не забравяйте да прочетете законното уведомление и политиката за поверителност на новия уебсайт. Те могат да са различни от онези, регулиращи този уебсайт. Поставянето на връзки към този уебсайт от външен уебсайт изисква предварителното разрешение на UPSA SAS. В това отношение трябва да ни изпратите молба по имейл на: contact-upsa@upsa-ph.com(link sends e-mail). UPSA SAS не носи отговорност за установена връзка, водеща до неговия уебсайт от външен уебсайт.

 

Приложимо законодателство.

Този уебсайт и настоящите Условия и изисквания подлежат на френското законодателство. Вие се съгласявате с това чрез осъществяването на достъп до този сайт и се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се във Франция за всички въпроси и спорове, произлизащи от Вашето използване на този уебсайт и с настоящето представляват споразумение между Вас и UPSA SAS.

 

Достоверен текст.

Това споразумение е на френски език и страните приемат, че версията на френски език ще преобладава в случай на несъответствие с превода на този документ.

 

Продължителност на този уебсайт.

UPSA SAS може по всяко време да промени и/или прекрати или отстрани временно или за постоянно целия или част от този уебсайт и неговото съдържание.

 

Промяна на споразумението.

UPSA SAS може по всяко време и без предизвестие да редактира, променя и актуализира Условията и изискванията и политиката за поверителност, регулиращи използването на този уебсайт. Ако някое от Условията и изискванията, съдържащи се в това законно уведомление, бъде променено, промененото законно уведомление ще бъде публикувано на този уебсайт. Вие трябва да спазвате тези редакции и следователно изискваме да се консултирате редовно с горепосочените Условия и изисквания.

 

Разни.

Ако някоя от клаузите на това законно уведомление бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима, това няма да засегне валидността, законността или приложимостта на всички други клаузи. Освен ако изрично не е уговорено друго, това законно уведомление представлява целостта на Условията и изискванията, договорени между Вас и UPSA SAS, относно използването на този уебсайт и неговото съдържание..

 

2. Уведомление за наблюдение на нашите продукти

Този уебсайт не е предназначен и не трябва да се използва за събиране или осигуряване на информация, свързана с безопасността на продуктите на UPSA SAS. Ако Вашето искане е относно неблагоприятно събитие, което може да е свързано с един от нашите продукти, моля, свържете се с отдела за лекарствена безопасност на телефон +33 3 21 18 22 70 или по имейл на следния адрес: infomed_upsa@upsa-ph.com.

3. Изскачащ прозорец за достъп до външни уебсайтове (за информация)

Тази връзка Ви пренасочва към външен уебсайт. UPSA SAS няма контрол върху съдържанието или управлението на външни уебсайтове и не може да бъде подведено под отговорност за горепосоченото съдържание или управление. Моля, уверете се, че съдържанието на тези уебсайтове е подходящо за Вас според описанието на целевата публика и действащите закони и нормативни изисквания. UPSA SAS препоръчва да прочетете внимателно законното уведомление и политиката за поверителност на външните уебсайтове, преди да осъществите достъп до тези уебсайтове. Ако желаете да продължите, кликнете OK, ако не, кликнете на Изход“.

4. Политика за поверителност

Цел на политиката за поверителност. 

 

Тази политика за поверителност описва видовете лична информация, които UPSA SAS събира чрез този уебсайт, неговите поддомейни и/или директории, неговите приложения и функции, и всички свързани данни или комуникации, включително имейли (този „уебсайт“), как можем да използваме тази информация, с кого можем да я споделяме и как я защитаваме. Посочваме Ви също как да се свържете с нас за допълнителна информация или за да упражните Вашите права на достъп.

Всички потребители на този уебсайт трябва да прочетат внимателно тази политика за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля, не осъществявайте достъп до този уебсайт и/или не ни осигурявайте лична информация.

Чрез осъществяване на достъп до и разглеждане на този уебсайт, Вие декларирате, че разбирате напълно, приемате и сте съгласни, без резерва, ограничение или рестрикция с тази политика за поверителност.

 

Как се дефинира „лична информация“ според тази политика за поверителност?

Терминът „лична информация“, както е използван в тази политика за поверителност, включва всяка информация или събиране на информация, която идентифицира или се използва от или от името на UPSA SAS с цел идентифициране на едно лице, пряко или непряко. Ние ще използваме Вашата лична информация в съответствие с тази политика за поверителност или в противен случай ще Ви уведомим или ще поискаме Вашето съгласие според приложимите закони.

 

Събраната информация и използване на тази информация

A. Лична информация, която ни осигурявате. Определени части от този уебсайт може да Ви подканят да изпратите информация, която ще ни позволи да отговорим на Вашето искане или ще Ви позволи да осъществите достъп до определено съдържание/части/функции, или да участвате в определени дейности. Част от информацията, която ни изпращате, може да представлява лични данни. Имате избор по всяко време да не осигурите изискваната информация, в който случай няма да бъдете способни да участвате в специфичната дейност, за която е изисквана информацията или да осъществите достъп до съдържанието, частта или съответната функция.

По-надолу следват начините, по които може да бъдете помолени да осигурите лична информация, както и видовете лична информация, която можете да изпращате. Посочваме Ви също как можем да използваме такава информация.

 

Други употреби на информацията

Можем да използваме личната информация, която ни осигурявате чрез този уебсайт, за вътрешни цели, като администриране на уебсайта, анализ на данни и спазване на нашите законни задължения, политики и процедури.

Б. Лична информация, която събираме по автоматизиран начин. По време на Вашите посещения на нашия уебсайт, ние имаме за цел да събираме определена информация чрез Google Analytics, услуга за уеб анализ, предложена от Google Inc., като броят на потребителите в Интернет, посещаващи нашия уебсайт, датата на последното посещение на уебсайта и страниците, както и определени части от тези страници, които са прегледани. Това събиране на данни се извършва чрез „бисквитки“ и „IP адреси“, както е дефинирано по-долу, главно за подобряване на качеството на Вашите посещения или за да ни позволи да събираме съвкупна статистическа информация за потребителите на този уебсайт. UPSA SAS използва тези технологии за проследяване по начин, който не Ви идентифицира лично.

 

Бисквитки

Бисквитка е малък файл с данни, изпратен чрез уеб сървър на твърдия диск на Вашия компютър, поставена на мястото, където се съхраняват файловете на Вашия Интернет браузър. Бисквитките позволяват уебсайтовете да съхраняват малки части от информация на Вашия компютър и да ги възстановяват по-късно. UPSA SAS възнамерява да използва следните 4 бисквитки:

Име

Цел

Причина за използване

Продължителност на инсталиране

Продължителност

_umta

Уникален ID на посетител. Използвана за идентифициране на посетител между две посещения, направени от същия браузър

Функционална

Постоянна

2 години

_umtb

Отбелязване на времето, посочващо посещението на посетителя на уебсайта

Функционална

Временна

30 мин.

_umtc

Отбелязване на времето, посочващо кога посетителят напуска уебсайта

Функционална

Сесия

30 минути или излизане от браузъра

_umtz

Произход на посетителя (търсачка, пряк достъп, препращащ уебсайт…)

Функционална

Постоянна

6 месеца

 

 

 

Информация, която споделяме.

Ние не продаваме, не наемаме и не обменяме лична информация, изпратена от потребителите чрез нашия уебсайт.

Хостингът и компютърната поддръжка на този уебсайт се извършват от KREALID – дружество, основано във Франция. В това си качество, то има достъп до информацията, събрана чрез уебсайта.

 Освен това имаме разрешение да разкриваме информация за Вас, (i) ако имаме законно или правно задължение да направим това, (ii) в отговор на искане от агенции, отговорни за спазване на правния ред или други правителствени длъжностни лица, или (iii) ако считаме, че нейното разкриване е необходимо или уместно за предотвратяване на физическа повреда или финансова загуба, или като част от проучване на заподозряна или доказана незаконна дейност.

Запазваме си правото да прехвърлим всяка информация, която имаме относно Вас, ако продаваме или прехвърляме изцяло или част от нашия бизнес или активи и в съответствие с изискванията на приложимия закон.

 

Връзки към други уебсайтове.

Понякога осигуряваме връзки до други уебсайтове, за да Ви помогнем да осъществите достъп до информацията. Тези уебсайтове се управляват независимо от нашия уебсайт и не са под наш контрол. Тези уебсайтове може да имат свои собствени политики за поверителност и условия и изисквания за използване, и ние силно препоръчваме да ги прочетете внимателно, преди да посетите тези уебсайтове. Ние отхвърляме всяка отговорност за съдържанието на тези уебсайтове, продуктите или услугите, предложени на тези уебсайтове или използването на тези уебсайтове. Моля, консултирайте се със законните уведомления за повече информация за това.

 

Как защитаваме Вашата лична информация.

Ние изпълняваме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личната информация, която събираме чрез този уебсайт, от загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване в съответствие с приложимите закони.

 

Промяна на политиката за поверителност.

В съответствие с приложимите закони, UPSA SAS може по всяко време да промени условията на тази политика за поверителност, регулираща използването на този уебсайт. Ако някое от условията, съдържащи се в тази политика за поверителност, бъде променено, промененият текст ще бъде публикуван на този уебсайт. Вие трябва да спазвате тези промени и затова трябва периодично да ги преглеждате.

 

Право на достъп, промяна, противопоставяне на обработката на лична информация за всеки потребител.

Всеки потребител има право на достъп, корекция и противопоставяне по законни причини на обработката на неговите/нейните данни от UPSA SAS. За да направите това, моля, свържете се с нас по имейл на следния адрес: EUDPO@upsa-ph.com 

 

Или ни пишете на:

UPSA SAS– 3 rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison.

5. Фотографски кредити

Shutterstock

6. Законно отказване от права в долен колонтитул

© 2019 UPSA SAS France.

Собственост на UPSA SAS. Всички права запазени.